Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Креативни стратегии и тактики за тяхното реализиране
Научни трудове на УНСС - Том 3/2018
година 2018
Брой 3

Креативни стратегии и тактики за тяхното реализиране

Резюме

В съвременния свят информацията се увеличава, което усложнява вземането на решения и придържането към дългосрочни цели. Целта на статията е да докаже, че сега е по-трудно да се изгради стратегия и за налагането на успешни стратегии е необходимо повече твърдост и постоянство. За нуждите на изследването са използвани различни концепции на поведенческия икономикс и когнитивната психология. Използван е интердисциплинарен подход, като са съчетани и анализирани изследвания на психологията и невроикономиката.

Abstract

In the modern world, information is increasing, which complicates decision-making and the adherence to long-term goals. The purpose of the article is to prove that it is now more difficult to build a strategy and that for the imposing of successful strategies are needed more firmness and perseverance. Different conceptions of behavioural economics and cognitive psychology have been used for the study. An interdisciplinary approach was used as investigations of psychology, and neuroeconomics had been combined and analysed.

JEL: DO, D 03, HO

Ключови думи

стратегия, креативност, поведенчески икономикс, интуиция умения, strategy creativity behavior economics, intuition, skills
Свалете Research Papers_vol3_2018_No17_R Andreev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957