Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Неизбежна взаимна необходимост по пътя към проблемите на бъдещето
Научни трудове на УНСС - Том 3/2018
година 2018
Брой 3

Неизбежна взаимна необходимост по пътя към проблемите на бъдещето

Резюме

Студията представя разбирането за връзките между икономическата теория, историята и философията в контекста на съвременното развитие на политикоикономическите анализи и интердисциплинарните изследвания и зависимости в науката. Потърсени са основанията за взаимно обвързване и изучаване на съвременните политикоикономически системи и методологическите им основания в съвременните философско-икономически изследвания и стопанско-исторически реалности и характеристики. Изразено е мнението за необходимостта от създаване на теоретичните основи на изследователска програма в областта на съвременните схващания за ролята и мястото на политическата икономия в посока на използване историческия контекст на развитието на науката, стопанско-историческите корени на политико-икономическото знание и философските системи, върху които са се изграждали концептуално и методологически икономическите теории.

Abstract

The study presents the understanding of the links between economic theory, history and philosophy in the context of the contemporary development of political-economic analyses and interdisciplinary research, and relations in science. There have been sought the grounds of the interconnection and studying of the contemporary political-economic systems and their methodological grounds in the contemporary philosophical-economic researches and economic-historical realities and characteristics. An opinion is stated on the necessity of creating the theoretical foundations of a research program in the field of contemporary perceptions about the role and place of political economy in the direction of using the historical context of the development of science, the economic and historical roots of political and economic knowledge and philosophical systems, on which the economic theories have been conceptually and methodologically constructed.

JEL: B, B4, B10

Ключови думи

История, History, Methodology, икономическа теория, политическа икономия, political economy, economic theory, методология
Свалете Research Papers_vol3_2018_No16_S Toshkova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957