Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Значимост на етиката за политическата икономия днес
Научни трудове на УНСС - Том 3/2018
година 2018
Брой 3

Значимост на етиката за политическата икономия днес

Резюме

Статията показва как се съотнасят политическата икономия и икономикса като интерпретативни модели на икономиката и като академични дисциплини и защо в анализите си политическата икономия днес по необходимост включва етиката. Аргументи се търсят в: недостатъчността на икономикса като единствена наука, анализираща стопанството; традиционното интегриране на обществознанието; слабостите за теорията и практиката, произтичащи от прекалената специализация на обществените науки; някои примери, показващи търсенето на теоретични алтернативи в интердисциплинарни социални изследвания отвъд „чистата“ икономика.

Abstract

The article shows how political economy and economics are related as interpretative models of economy and as academic disciplines, and why political economy today includes ethics by necessity in its analyses. Arguments are searched in: the deficiency of economics as the only science analysing the economy; the traditional integration of societal science; the weaknesses in theory and practice stemming from the excessive specialization of social sciences; some examples showing the search for theoretical alternatives in interdisciplinary social research beyond the "pure" economy.

JEL: B5

Ключови думи

Economics, Икономикс, Етика, политическа икономия, political economy, разширяване на рационалността, ethics, expansion of rationality
Свалете Research Papers_vol3_2018_No15_V Dramalieva.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957