Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Пътят към социализма? Първият петгодишен план за развитие на българското селско стопанство
Научни трудове на УНСС - Том 3/2018
година 2018
Брой 3

Пътят към социализма? Първият петгодишен план за развитие на българското селско стопанство

Резюме

Авторът на студията си поставя за цел да потърси отговор на въпроса дали преди септември 1944 г. в България съществуват тенденции и политически практики, които водят към установяване на социализъм. За целта е направен анализ на Петгодишния земеделско-стопански план от 1941 г. Това, което може да се твърди въз основа на Петгодишния план е, че установяването на социалистически стопански модел в България в никакъв случай не е изненада, а принципни характеристики на този модел се подкрепят дори и от хора, които не са политически социалисти. Петгодишният план е илюстрация на съществуващо в българското общество гравитационно притегляне към социализма, като самият той посредством заложените в него политики има потенциала да ускори това движение.

Abstract

The author of the study aims to answer the question whether before September 1944 in Bulgaria there were tendencies and political practices that lead to the establishment of socialist economic and social model. For this purpose, an analysis of the 1941 Five-year agricultural plan has been made. The main conclusion on the basis of the Five-year plan is that the establishment of a socialist economic model in Bulgaria was by no means a surprise, and that the basic characteristics of this model were supported even by people who are not political socialists. The Five-year plan is an illustration of the gravitational forces towards socialism in Bulgarian society, which has the potential to accelerate this movement through its policies.

JEL: B20, N44, N54

Ключови думи

Bulgaria, България, капитализъм, социализъм, socialism, Capitalism, план, plan
Свалете Research Papers_vol3_2018_No14_P Penchev.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957