Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Четвъртата индустриална революция и политическата икономия на големите данни
Научни трудове на УНСС - Том 3/2018
година 2018
Брой 3

Четвъртата индустриална революция и политическата икономия на големите данни

Резюме

Основната цел на изследването е анализ на политикономическите следствия от една от най-важните характеристики на четвъртата индустриална революция, каквато са големите данни. За постигането на тази цел последователно са реализирани няколко основни задачи: разкриване на особеностите и тенденциите на промените и използването на големите данни; следствията, които те имат за икономиката, политиката и цялата обществена система; социалните неравенства и противоречия,  създавани от навлизането на големите данни и необходимостта от тяхната регулация; промените в традиционната статистика, резултат на използването на големите данни. Прилага се политикономически подход, предпоставката на който е, че политиката и икономиката са подсистеми на бързо променящата се днес в резултат от големите данни политикономическа система. Става дума за съвсем нова и необичайно скоростно развиваща се област, неизследвана в нашата литература. Тя има значими практически следствия в контекста на проблемните ситуации, с които се сблъскват различните институции в условия на огромни и бързо менящи се потоци от информация, изискващи бързи и рационални решения от икономическите и политическите субекти.

Abstract

The aim of this research is to analyze politico-economic consequences of one of the main features of the Fourth Industrial revolution – the big data. For this purpose, several tasks are accomplished: the characteristics and trends of the change and use of big data are revealed; the consequences they have for economy, politics and entire public system are analyzed; social inequalities and contradictions from the introduction of big data and the need for regulation are considered; the changes in traditional statistics as a result of the big data use are also part of the analysis. Politico-economic approach is applied with the precondition that politics and economy are sub-systems of the rapidly changing as a result of the big data politico-economic system. This is a brand new and unusually fast-growing field, not studied in our literature. It has a significant practical implication in the context of the problematic situations various institutions face in the conditions of huge and rapidly changing flows of information that demand rapid and rational decisions of political and economic actors.  

JEL: D80, 030, P16

Ключови думи

Internet of Things, Big Data, Четвърта индустриална революция, Fourth industrial revolution, големи данни, политикономия на големите данни, революция на данните, политикономическа система, анализ на големите данни, интернет на нещата, умни устройства, political economy of big data, data revolution, big data analytics, smart devices
Свалете Research Papers_vol3_2018_No13_H Prodanov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957