Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Дуалистичната природа на обекта на интелектуална собственост „промишлен дизайн“
Научни трудове на УНСС - Том 3/2018
година 2018
Брой 3

Дуалистичната природа на обекта на интелектуална собственост „промишлен дизайн“

Резюме

Актуалността на проблема за представяне на обекта „промишлен дизайн“ като правен инструмент за закрила на продуктови иновации и бизнес идентификатори е продиктувана от непълното познаване на неговите правни характеристики и възможностите за извличане на икономическа изгода при използването му в бизнеса.

Целта на студията е да представи правната регламентация на обекта „промишлен дизайн“ в международен и национален аспект и възможностите за закрила продуктови решения и на идентифциращи бизнеса творчески решения като рекламни материали, документи, символи и лога чрез обекта „промишлен дизайн“, техните икономически функции в условията на съвременния конкурентен пазар. Представени са резултатите от проведено изследване за регистрационната активност в промишления дизайн в България по данни на Патентно ведомство, съпътствано от анализ и препоръки към бизнеса.

Изследването е проведено в рамките на времево ограничение 1999 – 2017 г, тъй като авторът има предвид влезлия в сила през 1999 година Закон за промишления дизайн, своя професионален опит и публично достъпната информация за активността на българските физически и юридически лица – създатели на творчески дизайнерски решения.

В резултат на теоретичния анализ и проведеното проучване, авторът формира извод, че обектът „промишлен дизайн“ е подходящ правен инструмент за закрила на „малки“ продуктови иновации и бизнес идентификатори – дизайн резултати с правни последици за притежателя им от значимост на съвременния конкурентен глобален и наситен пазар. Познаването и използването му от българските бизнес субекти би било полезно с оглед на осигуряване на правна закрила, бариера пред чужди недобросъвестни действия на копиране и имитиране и по-добри икономически резултати.

Abstract

The problem of industrial design as an object of intellectual property is topical as a legal tool to protect product innovations and business identifiers due to the incomplete knowledge of its legal features and the opportunities to obtain economic benefits from its use in business.

The aim of this study is to present legal regulation of the "industrial design" as an object in international and national regulation and the possibilities of protection of product decisions and of creative business identifiers such as advertising materials, documents, symbols and logos through the IP object "industrial design", their economic functions in the conditions of nowadays competitive market. The results of the research for a registration activity in industrial design in Bulgaria are presented according to the facts and data of the Bulgarian Patent Office, accompanied by analysis and recommendations to business.

The study is carried out within a period of 1999-2017, as the author took into account the new Industrial Design Law since 1999, the own professional experience and the available information on the activity of Bulgarian natural and juridical persons – the creators of design solutions.

As a result of the theoretical analysis and of the realized research, the author presents a conclusion that the object of IP ‘industrial design’ is a suitable legal tool for protecting small product innovations and business identifiers - design results with significant legal consequences for their owner on the competitive global market. Bulgarian business entities can use this kind of legal protection and this way it will be useful in terms of a barrier to prevent illegal copying and imitation, and for the purpose of better economic results.

JEL: K2, K4

Ключови думи

Интелектуална собственост, Intellectual property, промишлен дизайн, industrial design
Свалете Research Papers_vol3_2018_No12_M Markova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957