Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Индустрия 4.0 и счетоводството: предизвикателства и възможности
Научни трудове на УНСС - Том 3/2018
година 2018
Брой 3

Индустрия 4.0 и счетоводството: предизвикателства и възможности

Резюме

Интегрирането на съвременните информационни и комуникационни техники в промишленото производство променят изискванията към корпорациите за тяхното управление и информацията, необходима за вземане на управленски решения. Настоящата статия има за цел да акцентира върху някои насоки в развитието и усъвършенстването на организацията и технологията на счетоводството, последица от Четвърта индустриална революция. На основата на използваните дескриптивен, логически и SWOT анализ е разкрита същността на облачното счетоводство, считано за технология на бъдещото.

Abstract

The integration of contemporary information and communication technologies in industry changes requirements for companies to their management and financial information useful input for decisions about providing resources to an entity. This paper aims to focus on some guidelines of accounting` s development and improvement as a result of Industry 4.0. There is characterized the essence of cloud accounting, defined as a technology of future by using decriptive, logic and SWOT analysis.

JEL: M410, O140

Ключови думи

счетоводство, Accounting, Индустрия 4.0, Industry 4.0, облачно счетоводство, cloud accounting
Свалете Research Papers_vol3_2018_No08_P Petrova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957