Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Дигиталните умения в ЕС: клъстер анализ
Научни трудове на УНСС - Том 3/2018
година 2018
Брой 3

Дигиталните умения в ЕС: клъстер анализ

Резюме

Целта на статията е да се изведат различията между държавите-членки в Европейския съюз по отношение на дигиталните умения сред населението, като наред с това се очертават и приликите между отделни държави, формиращи общ модел. Чрез приложението на метода на клъстер анализ се достига до извода, че степента на дигитална компетентност на населението може да се възприеме като съществен разграничителен белег за обособяването на отделни модели в рамките на ЕС. В същото време се доказва, че съществуват прилики между страни, които са със сравнително близко географско положение и сходна степен на икономическо развитие.

Abstract

This paper aims at drawing the distinctions between European Union member states with respect to the digital skills of the population along with identifying similarities among the different countries comprising a common model. The results of the applied cluster analysis method reveal that the degree of digital competence can be perceived as an important model-defining characteristic for the differentiation of individual models within the EU. At the same time, the obtained results demonstrate the existence of similarities among countries with relatively close geographic location and similar degree of economic development.

JEL: C38, P51, O33

Ключови думи

ЕС, EU, клъстер анализ, cluster analysis, дигитални умения, Индустрия 4.0, digital skills, Industry 4.0
Свалете Research Papers_vol3_2018_No06_Velichkov, Stefanova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957