Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Демографски предизвикателства пред европейските икономики в зората на четвъртата индустриална революция
Научни трудове на УНСС - Том 3/2018
година 2018
Брой 3

Демографски предизвикателства пред европейските икономики в зората на четвъртата индустриална революция

Резюме

Демографските изменения често са сочени като една от най-важните и дълготрайни тенденции, влияещи върху икономическото развитие през втората половина на XX и началото на XXI век. Те поставят някои значими предизвикателства пред икономическата политика и пред индивидуалното поведение на икономическите агенти, предвид очакванията процесът да продължи да се развива в период, в който икономиките преживяват и съществена технологична трансформация. Статията разглежда досегашното влияние на демографските изменения върху различни аспекти на стопанското развитие на европейските държави. Направен е и опит за прогнозиране на бъдещото взаимодействие между демографските и разгледаните икономически процеси.

Abstract

Demographic changes are often mentioned as one of the most important and long-lasting trends affecting economic development during the second half of the 20th and the early 21st century. They pose some significant challenges for economic policies, as well as for the individual behaviour of economic agents, especially with the world entering a time of profound technological transformation. This paper reviews the past effects of demographic changes on several aspects of the development of European economies and attempts to make predictions about the future interactions between the two processes.

JEL: E21, I25, O15, O33

Ключови думи

нова икономика, new economy, технологична промяна, technological change, демографска структура, образование и икономическо развитие, спестяване и инвестиции, age distribution, education and economic development, savings–investment
Свалете Research Papers_vol3_2018_No05_D Damyanov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957