Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

„Зелените“ технологии – път към модел на устойчиво развитие в България
Научни трудове на УНСС - Том 3/2018
година 2018
Брой 3

„Зелените“ технологии – път към модел на устойчиво развитие в България

Резюме

Технологиите и екоиновациите са двата най-мощни стълба в ускореното развитие на зелената икономика. Цел на настоящето изследване е да анализира мерките, които публичните власти трябва да предприемат, за да ускорят екологичната трансформация на производството и да стимулират пазарната реализация на екологично-ефективни иновации. Използвани са традиционните методи на индукция и дедукция, историческият и логическият подход.

Анализът налага извода, че за да се отговори на новите предизвикателства се изискват дълбоки, структурни трансформации в досега използваните технологии и в използване на нови, релевантни на нуждите на ХХІ век технологии, иновации и създаването на нови продукти и услуги, гарантиращи възможност за устойчиво развитие.

Abstract

Technology and eco-innovation are the two most powerful pillars in the accelerated development of the green economy. The aim of the present study is to analyze the measures that public authorities should take to accelerate the ecological transformation of production and to stimulate market realization of eco-efficient innovations. The traditional methods of induction and deduction, the historical and logical approach are used. The conclusion is that, in order to meet these challenges, profound structural transformations are required both in the technologies used so far and to a great extent in the use of new, technology-relevant technologies, innovations and the creation of new products and services that guarantee the possibility of sustainable development.

JEL: Q01, Q58, E60, E61, F64

Ключови думи

sustainable development, устойчиво развитие, green economy, екоиновации, екополитика, екологощадящ растеж, зелена икономика, eco-innovation, eco-politics, environmentally friendly growth
Свалете Research Papers_vol3_2018_No03_V Ivanova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957