Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.ик.н. Пламен Мишев, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Иновативните градове – съвременна концепция за развитието им
Научни трудове на УНСС - Том 3/2018
година 2018
Брой 3

Иновативните градове – съвременна концепция за развитието им

Резюме

Прави се опит да се постигне по-добро разбиране на концепцията за иновативните градове, като концепция за териториално развитие, в условия на ускорена промяна на използваните технологии и съпътстващата я урбанизация. Във връзка с това основното предизвикателство за политиката на Европейско и национално равнище е създаване на нова парадигма в подкрепа на проектирането на градското управление. На базата на анализ и обобщение на литературни източници и резултати от наблюдения са характеризирани причините за възникването, сценарии за бъдещото развитие на иновативните градове. Накрая е направено обобщение и са формулирани препоръки за управлението на градовете.

Abstract

The paper attempts to contribute to a better understanding the concept for innovative cities as a concept for territorial development in the era of accelerated technology change and urbanization. In this respect the main policy challenge at both European and national level is development of a new paradigm in support of the policy design at the level of city governance Based on analysis it characterizes innovativeness as a function of  government of a city, trying to identify its grassroots and specifics. Along with this, in the paper are summarized conditions for innovative cities creation and development. Four visions for innovative development of cities are presented as well as stages of such development. The study ends with summarizing of the main author?s conclusions and recommendations for modern innovative city management.

JEL: R1

Ключови думи

innovation, иновации, урбанизация, технологична промяна, стратегии за развитие, urbanization, technological change, development strategies
Свалете Research Papers_vol3_2018_No02_R Chobanova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957