Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Приспособяване на авторското право и сродните му права към цифровия единен пазар за Eвропа
Научни трудове на УНСС - Том 2/2017
година 2017
Брой 2

Приспособяване на авторското право и сродните му права към цифровия единен пазар за Eвропа

Adaptation of Copyright and Related Rights to the Digital Single Market for Europe

Резюме

Новите технологии и интернет коренно промениха пазара на творческо съдържание. Те предоставиха на разположение на автори, на посредници и на потребители нови способи за неговото комерсиално и некомерсиално използване. Съществуващата европейска рамка на авторското право и сродните му права се оказа непригодна към новите реалности и задържаща използването на новите възможности, предлагани от цифровите технологии.

В отговор на това предизвикателство бяха предприети мерки за модернизиране на регулаторната рамка, които намериха израз в разработването на нови правила на закрила на авторското право и сродните му права в Европейския съюз. Проведеното изследване обхваща причините за създаването на тези правила, тяхната същност, механизмите за прилагането им и очакваните резултати.

Анализът ясно извежда предложени безспорни регулации, както и силно дискусионни и неприемливи по причини, свързани със засягането на значими интереси на обхванати от новите правила лица. На тази основа се поставят въпроси за подобряване на законодателната дейност на Съюза, както и за подготовката на отговорните институции в България за привеждането на националното законодателство в областта на авторското право и сродните му права в съответствие с промените в европейската рамка.

Abstract

New technologies and the Internet have radically changed the creative content market. They have provided authors, intermediaries and consumers with new methods for its commercial and non-commercial use. The existing European legal framework of copyright and related rights has proven to be incompatible with the new realities and has held back the use of new possibilities offered by digital technologies.

In response to this challenge, measures have been taken to modernize the legal framework that has been implemented in the development of new regulations for the protection of copyright and related rights in the European Union. The study includes the reasons for the creation of these rules, their nature, the mechanisms for their enforcement and the expected results.

The analysis clearly draws forward proposed indisputable regulations as well as highly controversial and unacceptable ones for reasons of concern to the important interests of the subjects covered by the new rules. On this basis, questions arise about improving the legislative activity of the Union as well as preparing the responsible institutions in Bulgaria for carrying out the national legislation in the field of copyright and its related rights in accordance with the changes in the European framework.

JEL: O34

Ключови думи

цифров единен пазар, авторско право и сродни права, творческо съдържание, трансгранична преносимост, издатели на преса, изключения и ограничения, доставчици на услуги за информационното общество, digital single market, copyright and related rights, creative content, cross-border portability, press publishers, exceptions and limitations, providers of information society services
Свалете 03_Виолета Цакова.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957