Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Църковната икономика: теоретични основи и емпиричен анализ
Научни трудове на УНСС - Том 1/2017
година 2017
Брой 1

Църковната икономика: теоретични основи и емпиричен анализ

Резюме

Стопанската дейност на религиозните организации и икономическите им взаимоотношения с останалите стопански агенти (домакинства, фирми и държава) са слабо изследвани, но от научна гледна точка представляват една изключително интересна сфера за анализ. Целта на това изследване е да се обосноват теоретичните основи на църковната икономика и да се направи емпиричен анализ на нейното функциониране и механизъм на действие. Същевременно в изследването се търси потвърждение на следната научно-изследователска теза: църковната икономика е важен елемент от националното стопанство, създаваща БВП и генерираща определена заетост, и като такава, на базата на съществуващите теоретически концепции, я дефинираме и определяме нейните съставни елементи и особености, което следва да ни послужи за създаването на методологически модел за нейното измерване и оценка.

На базата на теоретико-аналитичния подход са дефинирани категориите икономикс на религията и религиозна икономика (икономика на религиозната дейност), като въвеждаме различното в съдържателно отношение понятие „църковна икономика“, което ни дава възможност да обхванем цялостната религиозната дейност в нейния социално-икономически аспект. Данните за социално-икономическата дейност на църквата са на първо място, ограничени и ненадеждни. Официалната статистика събира много тесен кръг информация за дейността на религиозните организации. Въпреки този ограничителен параметър, е направен първи опит в българската икономическа литература за теоретико-емпиричен анализ на църковната икономика.

 

Abstract

The business activity of religious organizations and their economic relations with other business agents (households, companies, the state) have been poorly studied but from a research perspective they represent an exceptionally interesting field for analysis. The purpose of this study is to substantiate the theoretical basics of church economy and do an empirical analysis on its functioning and its mechanism of action. At the same time, the study will also search for confirmation of the following research thesis: namely, that church economy is an important element of national economy, creating GDP and generating certain employment and as such, on the basis of existing theoretical concepts, we will define it and determine its components and peculiarities, which will serve for the creation of a methodological model of its measurement and evaluation.

The categories of economics of religion and religious economics (economics of religious activity) have been defined on the basis of the theoretical-analytical approach, and the different in meaning term “church economy” has been introduced, which gives us the opportunity to encompass the overall religious activity in its social-economic aspect. The data about the social-economic activity of the church are, first and foremost, limited and unreliable. Official statistics collect a very limited circle of information about the activity of religious organizations. Despite this restrictive parameter, the first attempt in Bulgarian economic literature for a theoretical-empirical analysis of church economy has been made.

JEL: Z12

Ключови думи

икономикс на религията, религиозна икономика, църковна икономика, теория за рационалния религиозен избор, теорията за религиозното предлагане, религиозни блага, теория за религиозния човешки капитал, economics of religion, religious economy, church economy, rational religious choice theory, religious supply-side theory, religious goods, religious human capital theory
Свалете Research Papers_vol1_2017_No5_P Iliev.pdf.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957