Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Приложение на интелигентните транспортни системи за устойчиво развитие на транспорта
Научни трудове на УНСС - Том 1/2017
година 2017
Брой 1

Приложение на интелигентните транспортни системи за устойчиво развитие на транспорта

Резюме

Настоящата студия има за цел да представи спецификите на интелигентните транспортни системи (ИТС), тяхното значение за устойчивото развитие на транспорта и транспортната инфраструктура и икономическите ефекти, които ще се постигнат в резултат от широкото им приложение. Развитието на ИТС, както и необходимостта от икономическа оценка на резултатите от тяхното прилагане са ключови елементи по отношение на реализацията на стратегическите инфраструктурни проекти в областта на транспорта и постигането на целите за неговото устойчиво развитие.

В представената студия са обобщени използваните методи и подходи за оценка на икономическите ефекти от широкото прилагане на ИТС в европейски и световен мащаб и са направени изводи относно очакваните ефекти и тяхното значение по отношение на постигането на устойчиво развитие на транспорта. Освен това, в студията са  представени и резултатите от направения анализ за оценка на въздействието на пилотни проекти за внедряване на ИТС на локално и регионално ниво в рамките на проект SEE-ITS, реализиран по програмата за трансгранично сътрудничество в Югоизточна Европа. Установено е, че идентифицираните разходи и ползи са ключови елементи по отношение на реализацията на стратегическите инфраструктурни проекти в областта на транспорта и имат важно значение за изграждането на рамка за мултикритериен анализ на ефектите от приложението на ИТС и техния принос към устойчивото развитие на транспорта и транспортната инфраструктура.

 

Abstract

The paper aims at presenting the specific features of the intelligent transport systems, the impacts of the deployment of intelligent transport systems on sustainable development of transport and transport infrastructure as well as the economic effects expected from the wide deployment of these systems.

Commonly adopted methods for economic impact assessment of ITS are systematized using world and European experience and expected effects and impacts on the level of sustainable transport development are described.

Another important task of the paper is to represent the results the impact assessment and the results of cost – benefit analysis for different ITS – projects deployed in Bulgaria under SEE-ITS project, conducted within South East Europe Transnational Programme. The respective costs and benefits are proved to be key factors for the realization of the strategic transport infrastructure projects in Bulgaria and for the development of a framework for multi-criteria analysis for ITS deployment projects.

The conclusions describe the key issues in the ITS impact assessment and clarify their contribution to the sustainable transport development.

JEL: R41, R48, O18

Ключови думи

sustainable development, устойчиво развитие на транспорта, интелигентни транспортни системи, анализ „разходи-ползи“, intelligent transport systems, cost-benefit analysis
Свалете Research Papers_vol1_2017_No4_H Nikolova.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957