Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Особености на новата регулаторна рамка за превенция срещу манипулирането на финансовите пазари в Европейския съюз
Научни трудове на УНСС - Том 1/2017
година 2017
Брой 1

Особености на новата регулаторна рамка за превенция срещу манипулирането на финансовите пазари в Европейския съюз

Резюме

Разпространяването на невярна или подвеждаща информация може да има съществено въздействие върху цените на финансовите инструменти. Манипулацията може да нанесе значителни загуби на всички участници на финансовите пазари. Оценката на регулаторните рамки и националните практики показва, че системите на наказателни и административни санкции, прилагани в Европейския съюз като цяло са слаби и разнородни. Осъществяването на адекватна превенция срещу манипулативни действия в бъдеще изисква прилагането на мерки от организационно, технологично и правно естество. Изключително важна мярка е въвеждането на общи прагове за манипулативно поведение, което се счита за особено неприемливо, както и инкриминирането на най-тежките форми на манипулацията на пазарите. Прилагането на този подход ще даде ясен сигнал както към обществеността, така и към потенциалните нарушители, че компетентните органи в държавите на Съюза ще осъществяват в бъдеще по-ефикасна превенция срещу пазарните злоупотреби. Нормативният анализ на елементите на новата регулаторна рамка сочи наличието на достатъчно основания да се предположи, че тя създава необходимите предпоставки за постигане на по-висока степен на ефективност на превенцията срещу практиките на манипулиране на финансовите пазари в страните от Европейския съюз.

 

Abstract

The dissemination of false or misleading information can have a significant impact on the prices of financial instruments. Manipulation can cause significant losses for all participants in financial markets. The assessment of regulatory frameworks and practices showed that the systems of criminal and administrative sanctions applied in the European Union are weak and heterogeneous as a whole. The execution of adequate prevention against manipulative actions in the future requires the implementation of measures with organizational, technological and legal nature. An extremely important measure is the introduction of common thresholds for manipulative behavior, which is considered to be particularly unacceptable, and the criminalization of the most serious forms of market manipulation. This approach will give a clear signal to the public as well as to the potential offenders that the EU authorities will conduct more effective prevention of market abuses in the future. The normative analysis of the elements of the new regulatory framework indicates sufficient grounds to assume that it creates the necessary preconditions to achieve a higher degree of effectiveness of prevention against manipulation practices in the financial markets in the European Union.

JEL: G28, К22

Ключови думи

манипулация на финансови пазари, инвеститори, емитенти, невярна информация, състав на престъпление, наказателна отговорност, manipulation of financial markets, investors, issuers, false information, composition of crime, criminal liability
Свалете Research Papers_vol1_2017_No3_E Asenov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957