Главен редактор
 • Огнян Симеонов
Национален редакционен съвет
 • Огнян Симеонов, УНСC
 • Елка Тодорова, УНСС
 • Пламен Мишев, УНСС
 • Мая Ламбовска, УНСС
 • Тодор Недев, УНСС
 • Христина Николова, УНСС
 • Дорина Кабакчиева, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Dr. Damian Stantchev
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Dr. Ivaylo Vassilev
  University of Southampton,UK

 • Prof. Dr. Irina Kuzmina-Merlino
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Dr. Niculae Mihaita
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. Dr. John Rijsman
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Dr. Zoran Cekerevac
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Извънбрачната раждаемост в Р. България – тенденции и териториални различия през периода 1995-2015 г.
Научни трудове на УНСС - Том 1/2017
година 2017
Брой 1

Извънбрачната раждаемост в Р. България – тенденции и териториални различия през периода 1995-2015 г.

Резюме

След 1990 г. в нашата страна рязко се повиши относителният дял на семействата, които не сключват брак. В резултат на това бързо се увеличи и делът на децата, които статистиката регистрира като „извънбрачни“.

Целта на настоящата статия е да се анализират териториалните различия по области в равнището на извънбрачните раждания и динамиката на тези различия в нашата страна през периода 1995-2015 г.

За постигането на горната цел се решават няколко задачи:

Сравнителен анализ на динамиката на промените в размера на относителния дял на извънбрачните раждания между България и някои европейски страни.

Изследване динамиката на извънбрачната раждаемост в България – общо и за отделните области.

Изследване на различията между отделните области по равнището на извънбрачната раждаемост за определени години.

В основата на методологията е статистическият подход. Използвани са както елементарни статистически измерители за изучаване развитието на времеви редове – абсолютен прираст, темп на растеж, интегрален коефициент на структурни различия, така и по-силни методи като регресионен и корелационен анализи.

Резултатите от проведеното изследване показват много бързо възприемане на модела на извънбрачно съжителство в България. България само за 20 г., от 1990 до 2010 г., настигна страни като Швеция и Франция и през следващите пет години дори ги изпревари по размер на дела на извънбрачно родените деца.  

По-голямата част от населението на страната ни възприема новите норми и модел на съвместно съжителство. Във всички области делът на извънбрачно родените деца нараства. Има основания да се приеме за вярна хипотезата, че концентрацията на население с мюсюлманско вероизповедание в някои от регионите се отразява върху динамиката и равнището на извънбрачната раждаемост.

Важен резултат от изследването е, че през последните години се наблюдава забавяне в растежа. Най-вероятно е достигнат праг на извънбрачната раждаемост, около който ще се задържи нейното равнище. Не е изключено в бъдеще процесът на нарастване на относителния дял на извънбрачните раждания постепенно да „заглъхне“ поради изчерпване на неговия потенциал. Възможно е дори и известно връщане към по-ниски дялове, което се установи за четири от регионите.

 

Abstract

Since 1990 our country sharply increase the proportion of families who are not formally married. As a result of this rapid increase and the proportion of children who registered the statistics as "non-marital".

The purpose of this article is to analyze regional differences in areas in the level of non-marital births and dynamics of these differences in our country during the period 1995-2015.

To achieve the above objective solve several tasks:

Comparative analysis of the dynamics of changes in the size of the share of non-marital births between Bulgaria and some European countries.

Study the dynamics of non-marital births in Bulgaria - total and for regions.

Exploring the differences between regions in the level of non-marital births in a given year.

The basis of the methodology is the statistical approach. Used as elementary statistical measurements for studying the development of time series - absolute growth, growth rate, integral coefficient of structural differences and stronger methods such as regression and correlation analysis.

The results of the survey show very rapid adoption of the model of cohabitation in Bulgaria. Bulgaria quickly, just 20 years from 1990 to 2010, overtook countries like Sweden and France in the next five years even overtake them in terms of the proportion of children born out of wedlock.

The majority of the population of our country adopts new standards and model of coexistence. In all areas the proportion of children born out of wedlock is increasing. There is reason to accept as true the hypothesis that the concentration of the Muslim population in some regions It affects the dynamics and the level of non-marital births.

An important result of the study is that in recent years have seen a slowdown in growth. Most likely reach the threshold of non-marital births, about who will keep her level. It is not excluded in the future process of increasing the share of non-marital births gradually "die down" due to depletion of its potential. Possibly even a return to lower shares, which was established in four regions.

JEL: J10, J11, J12, J13

Ключови думи

раждаемост, брачност, териториални различия, birth-rate, natality, regional differences
Свалете Research Papers_vol1_2017_No1_T Kaloyanov.pdf
News
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957