Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Схващания за контролинга в българската научна литература
Научни трудове на УНСС - Том 5/2023
година 2023
Брой 5

Схващания за контролинга в българската научна литература

Comprehensions of Controlling in Bulgarian Scientific Literature

Резюме

Настоящата статия изяснява схващанията за понятието „контролинг“ в българската научна литература, открита в световната база данни Google Scholar за периода 2018 – октомври 2023 г. Статията се базира на аналитичен преглед. Инструментариумът на изследването обхваща методите на анализ и синтез и структуриран подход за търсене на научна литература. Извадката на изследването обхваща 16 източника. Резултатите от изследването дават основание да се направи обобщението, че контролингът представлява съвременна управленска концепция, насочена към адаптация на организацията към бързо променящите се условия на средата. Основната препоръка на автора на статията е въвеждането и утвърждаването на контролинга като „мета“ функция в управленската практика на българските организации, насочена към стратегическото им развитие.

Abstract

This article clarifies the concept of “controlling” in the Bulgarian scientific literature, found in the world database Google Scholar for 2018 – October 2023. The article is based on an analytical review. The research toolkit covers methods of analysis and synthesis and a structured approach to searching scientific literature. The sample of the study is 16 sources. The research results conclude that it is a modern management concept aimed at adapting the organization to the rapidly changing conditions of the external environment. The main recommendation of the author of the article is the introduction and confirmation of controlling as a “meta” function in the management practice of Bulgarian organizations aimed at their strategic development.

JEL: M10, М19

Ключови думи

control, контрол, контролинг, controlling, управленски подход, management approach
Свалете RP.2023.5.09.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957