Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Някои разлики между обучението по специализиран и по общ английски език според студенти и преподаватели
Научни трудове на УНСС - Том 5/2023
година 2023
Брой 5

Някои разлики между обучението по специализиран и по общ английски език според студенти и преподаватели

Some Differences Between English for Specific Purposes and English for General Purposes According to Students and Lecturers

Резюме

Предмет на настоящото изследване са различията между обучението по специализиран и по общ английски език според студенти и преподаватели. Обект на изследването е тяхното мнение по няколко въпроса, свързани с двата вида обучение. Целта е установяването на някои разлики между тях. Както при усвояването на общата лексика, така и при усвояването на бизнес лексиката студентите използват най-вече стратегията запаметяване на примерни изречения, съдържащи непознатите думи в контекст. Преподавателите също биха препоръчали най-вече тази стратегия. Вземането предвид на направените в заключението изводи би послужило за повишаване качеството на обучението по английски език за специализирани цели.

Abstract

The subject of this research are the differences between teaching English for specific purposes and teaching English for general purposes according to students and lecturers. The object of the research is their opinion on some questions related to the two types of teaching. The aim is to identify some differences between them. Both for the acquisition of general vocabulary and for the acquisition of business vocabulary, the students use mainly the strategy of memorizing sample sentences containing the unfamiliar words in context. The lecturers would also recommend mainly that strategy. Taking the inferences drawn in the conclusion into consideration could contribute to increasing the quality of teaching English for specific purposes.

JEL: A22, Y80

Ключови думи

Обучение, Преподаватели, студенти, Business, Students, Бизнес, teaching, английски език, English, lecturers
Свалете RP.2023.5.08.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957