Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Възможности и тенденции за развитие на дигиталното образование
Научни трудове на УНСС - Том 5/2023
година 2023
Брой 5

Възможности и тенденции за развитие на дигиталното образование

Opportunities and Trends for the Development of Digital Education

Резюме

Настоящата статия е посветена на развитието на дигиталното образование като специално внимание се обръща на проблемите на дигитализацията на образователния процес под влиянието на социално-икономически заплахи в световен мащаб в контекста на демографски и социални условия. В статията се посочват основните причини за проблемите, свързани с дигитализацията и начините за тяхното решаване. Обосновава се изключителната ролята на дигиталните технологии в образованието и подчертава основните тенденции и перспективи за тяхното развитие.

Abstract

This article is devoted to the development of digital education in with a special focus on the issues of digitization of the educational process under the influence of socio-economic threats worldwide in the context of demographic and social conditions. The article points out the main reasons for the problems related to digitalization and ways to solve them. It justifies the exceptional role of digital technologies in education and highlights the main trends and perspectives for their development.

JEL: I20, I21, P00

Ключови думи

Education, Образование, тенденции, trends, дигитално образование, digital education
Свалете RP.2023.5.06.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957