Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Методи за тестване, оценка и анализ на сигурността на университетски информационни системи
Научни трудове на УНСС - Том 5/2023
година 2023
Брой 5

Методи за тестване, оценка и анализ на сигурността на университетски информационни системи

Methods for Testing, Assessment and Analysis of the Security of University Information Systems

Резюме

Методите за тестване, оценка и анализ на сигурността на университетски информационни системи, имат за цел изграждането на унифицирана рамка, която да води към повишаване на информационната сигурност в този тип институции, при които е характерно администрирането на огромен обем чувствителна информация от разнообразно естество. Тестването на сигурността е многостранен процес, включващ стъпки за гарантиране на безопасността на системите в тяхната цялост. Предложените методи са апробирани с три системи на Университета за национално и световно стопанство, като тук е представена една от тях; и са изведени изводи за повишаване на сигурността и включване на описаните процедури като постоянна практика.

Abstract

The methods for testing, evaluating and analyzing the security of university information systems aim to build a unified framework that leads to an increase in information security in this type of institution, which is characterized by the administration of a huge volume of sensitive information of a diverse nature. Security testing is a multifaceted process involving steps to ensure the safety of systems in their entirety. The proposed methods have been tested with three systems of the University of National and World Economy, and one of them is presented here; and conclusions are drawn to increase security and include the described procedures as a permanent practice.

JEL: I23, M15

Ключови думи

Software, софтуер, киберсигурност, cybersecurity, информационна сигурност, information security, тестване, уязвимости, security testing, vulnerabilities
Свалете RP.2023.5.05.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957