Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

За историческата епистемология: обща бележка
Научни трудове на УНСС - Том 5/2023
година 2023
Брой 5

За историческата епистемология: обща бележка

On The Notion of Historical Epistemology: A General Note

Резюме

В историографията като методология на писането на история на знанието за икономиката в последно време по-определено се заговори за прилагането на историкоепистемологичен подход (Stapleford, 2017; и др.). От българските икономисти, значимостта на полето на епистемологията в интерпретацията и анализа на дисциплината икономикс е поставена на внимание и дискутирана от Добринка Златева (2014; 2017; 2018). Темата за епистемологията на икономическото знание е включена в програмата за обучение на студентите от специалност „Политическа икономия“ към катедра „Политическа икономия“ на УНСС. Като цяло, бидейки предмет на десетилетни обсъждания в световния философски елит, тези въпроси остават доста непопулярни в средите на икономисти и историци на икономикса както в света, така и у нас. Настоящата студия има за цел да привлече внимание сред българската публика, проявяваща интерес към тези области, към развиващото се специфично поле на т. нар. „историческа епистемология“. Нейно продължение ще бъде друга работа за значението на историческата епистемология в разбирането на икономикса и на историята на съвременния икономикс.

Abstract

In historiography as methodology of writing history of the knowledge about economy, in recent years increasing attention has been focused on applying historical-epistemological approach (Stapleford, 2017; etc.). Among Bulgarian economists the significance of the field of epistemology in interpreting and analysis of economics discipline is outlined and discussed by Dobrinka Zlateva in Zlateva (2014; 2017; 2018). The topic of epistemology of economic knowledge is included in the curriculum for the students specializing in Political Economy at Political Economy department of the University of National and World Economy (UNWE), Sofia, Bulgaria. Generally, being subject to discussions in the world philosophy elite for decades, these questions remain rather unknown among economists and historians of economics, in the world as well with us. The present overview aims to draw the attention of the Bulgarian public interested in this direction to the developing specific field of the so called ‘historical epistemology’. A continuation of the present work will be another one revealing the meaning of historical epistemology for understanding economics and recent economics history. 

JEL: B40, B41, B49

Ключови думи

историческа епистемология, формиране и развитие на понятието за историческа епистемология, епистемологичеки поглед към икономическата наука и историографията на икономикса, historical epistemology, origin and development of the concept of historical epistemology, epistemological view to economic science and historiography of economics
Свалете RP.2023.5.04.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957