Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Изграждане на устойчивост в Европейския съюз във времена на поликризисност и предизвикателства в когнитивната сфера
Научни трудове на УНСС - Том 5/2023
година 2023
Брой 5

Изграждане на устойчивост в Европейския съюз във времена на поликризисност и предизвикателства в когнитивната сфера

Building Resilience in the European Union in Times of Polycrisis and Challenges in the Cognitive Domain

Резюме

Целта на настоящата публикация е да насочи вниманието върху необходимостта от изграждане на устойчивост в обществата и държавите членки на Европейския съюз във времена на „поликризисност“ и предизвикателства в когнитивната сфера. След анализ на глобалните рискове и хибридните заплахи, както и на появата на изкуствения интелект в съвременната комуникационна и среда за сигурност, се правят определени препоръки и изводи, които да позволят на ЕС да използва потенциала си да бъде многоизмерна сила, преодоляваща некинетичните предизвикателства пред уязвимостите в демократичните общества, умовете и емоциите на гражданите. За целите на изследването са използвани различни методи на политологичен анализ, включително методът на „мисловните карти“, разработен от британския психолог Тони Бюзан, позволяващ синтез на идеи чрез изображения. В навечерието на Европейските избори през 2024 г., публикацията извежда ключови изводи за преодоляване на предизвикателствата, свързани с дезинформацията, управлението на възприятията и психологическата манипулация, водещи до подкопаване на доверието в демократичните институции и до възпрепятстване на вземащите решение да противодействат. Сред тях са: изграждане на устойчивост чрез образование, медийна грамотност, критично мислене, цифрови компетентности, ментална издръжливост; способност не само за бързо, но и бавно мислене; прилагането на експоненциален дизайн на стратегическо мислене; многостранен подход и тясно сътрудничество с НАТО.

Abstract

This aim of this publication is to draw attention to the need to build resilience in the societies and Member States of the European Union in times of “polycrisis” and challenges in the cognitive domain. Following an analysis of global risks and hybrid threats, as well as the emergence of artificial intelligence in today's communication and security environment, certain recommendations and conclusions are drawn to enable the EU to exploit its potential to be a “multidimensional power”, overcoming non-kinetic challenges to vulnerabilities in democratic societies, citizens' minds and emotions. In this research, a range of political science analysis methods were employed. In addition, the “mind maps” technique of the British psychologist Tony Buzan was implemented by enabling the synthesis of ideas through visual representations. On the eve of the European elections in 2024, the publication draws key conclusions and recommendations for overcoming the challenges of desinformation, perception management and psychological manipulation, which undermine trust in democratic institutions and prevent decision-makers from countering them. These include: building resilience through education, media literacy, critical thinking, digital competencies, mental toughness; the ability to think not only fast but also slow; the application of exponential design to strategic thinking; multilateralism and close cooperation with NATO.

JEL: F50, F53, D81, Z18

Ключови думи

ЕС, НАТО, EU, NATO, устойчивост, power, resilience, изкуствен интелект, европейски избори, European elections, AI, поликризи, когнитивна сфера, сила, polycrisis, cognitive domain
Свалете RP.2023.5.03.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957