Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Управление на човешките ресурси в съдебната администрация в условията на дигитализация – управленски и правни аспекти
Научни трудове на УНСС - Том 5/2023
година 2023
Брой 5

Управление на човешките ресурси в съдебната администрация в условията на дигитализация – управленски и правни аспекти

Human Resources Management in the Judicial Administration in the Context of Digitalization - Managerial and Legal Aspects

Резюме

Администрацията на органите на съдебната власт е съставна част от структурата на държавната администрация, но управлението на човешките ресурси конкретно в съдебната администрация е все още слабо изследвана област. Научната цел на настоящата работа е да се разгледат основни управленски и правни аспекти при управлението на човешките ресурси в съдебната администрация в условията на дигитализация. За постигане на формулираната цел в разработката се прилагат конкретни научно-изследователски подходи и методи. В теоретико-методологичен план се използват системен подход, метод на анализа и синтеза, интердисциплинарен подход, описателен метод и др. Наред с тях в емпиричен план използваме анкетното проучване, дълбочинни интервюта, участие в дискусии, контент-анализ на документи. Приложени подходи в цялостното изследване са тези на индукцията и дедукцията. В резултат на комплексния анализ се правят изводи и обобщения, както и се предлагат решения за подобряване работата на администрацията на органите на съдебната власт.

Abstract

The administration of the judiciary is an integral part of the structure of the state administration, but human resource management specifically in the judicial administration is still an understudied area. The scientific objective of this work is to examine the main managerial and legal aspects of human resources management in the judicial administration in the conditions of digitalization. Specific research approaches and methods are applied to achieve the formulated objective. In the theoretical-methodological plan, a systematic approach, a method of analysis and synthesis, an interdisciplinary approach, a descriptive method, etc. are used. Along with these, we use survey research, in-depth interviews, participation in discussions, and content analysis of documents in an empirical way. The approaches applied in the overall study are those of induction and deduction. As a result of the complex analysis, conclusions and generalizations are drawn and solutions are proposed to improve the work of the judiciary administration.

JEL: K23, M12, O30

Ключови думи

digitalization, управление на човешките ресурси, human resources management, дигитализация, съдебна администрация, judicial administration
Свалете RP.2023.5.02.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957