Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Оповестяване на информация за устойчивостта във финансовите отчети- регулации и проблеми
Научни трудове на УНСС - Том 5/2023
година 2023
Брой 5

Оповестяване на информация за устойчивостта във финансовите отчети- регулации и проблеми

Sustainability Disclosure in Financial Statements - Regulations and Issues

Резюме

През последните години усилията на правителствата и институциите са насочени към създаване на икономика, която е от полза за хората и околната среда. Същевременно предприятията са изложени пряко или чрез трети страни като доставчици и клиенти на значителен риск от изменението на климата. Инвеститорите, за да оценят как свързаните с климата рискове и възможности оказват влияние върху финансовото състояние на предприятията, в това число върху техните бъдещи парични потоци и тяхната стойност, се нуждаят от последователна, пълна, сравнима и проверима информация. Последното поражда необходимостта от създаване на регулаторна рамка, която да определи изискванията за идентифициране, измерване и разкриване на рисковете и възможностите на предприятията. Пред счетоводителите и одиторите се откриват нови предизвикателства, свързани с подходящо оповестяване на тези въпроси.

В статията се поставя за цел да се направи анализ на процесите, свързани с регулиране и докладване на информация от предприятията по въпросите за климата и устойчивостта. Ето защо са поставени следните задачи: да се очертае ролята на институциите на европейско и глобално ниво за създаване на стандарти за устойчивост; да се изведат препоръките за оповестяване към предприятията; да се дефинират особеностите на стандартизацията и нейното отражение върху финансовите отчети и развитието на счетоводната професия в бъдеще.

Abstract

In recent years, the efforts of governments and institutions have focused on creating an economy that benefits people and the environment. At the same time, businesses are exposed directly or through third parties, such as suppliers and customers, to significant risk from climate change. Investors need consistent, complete, comparable and verifiable information to assess how climate-related risks and opportunities affect the financial health of businesses, including their future cash flows and value. The latter gives rise to the need to create a regulatory framework that will determine the requirements for identifying, measuring and disclosing the risks and opportunities of enterprises. Accountants and auditors face new challenges related to appropriate disclosure of these issues. Since the adoption of the Paris Agreement in 2015, a number of measures have been taken to strengthen the sustainability reporting requirements of companies and increase their responsibilities. In recent years, environmental, social and corporate governance (ESG) reporting has been considered a key component to successfully addressing climate change.

The article aims to analyze the processes related to the regulation and reporting of information by enterprises on climate and sustainability issues. To achieve the goal, the following tasks are set: to outline the role of institutions at the European and global level for creating sustainability standards; to present the disclosure recommendations to the enterprises; to define the features of standardization and its impact on financial statements and the development of the accounting profession in the future.

JEL: M40, M41

Ключови думи

устойчивост, sustainability, стандарти за устойчивост, съвет за международни стандарти за устойчивост, sustainability standards, international sustainability standards council
Свалете RP.2023.5.01.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957