Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Банков съюз в ЕС – същност, причини за създаване, стълбове, ефекти и предизвикателства
Научни трудове на УНСС - Том 3/2023
година 2023
Брой 3

Банков съюз в ЕС – същност, причини за създаване, стълбове, ефекти и предизвикателства

Резюме

В студията се разглежда зараждането на икономическата интеграция в Европа и пътя към създаването на Икономически и паричен съюз. Чрез прилагането на системен анализ са изследвани причините за създаване на банковия съюз, неговата същност и структура.  Представени са основните стълбове на банковия съюз, степента на тяхната завършеност, органите, отговорни за изпълнението на основните им функции и търсените ефекти от тяхното функциониране. Посочени са основните предизвикателства пред банковия съюз, приоритетните насоки за развитие и очакваните ползи от завършване на основните му елементи, с оглед постигането на един по-силен икономически и паричен съюз в Европа.

Abstract                                                                                                      

The study examines the origination of the economic integration in Europe and the path towards the establishment of an Economic and Monetary Union. The reasons for the establishment of the Banking Union, its nature and structure are explored through applying the system analysis. The main pillars of the Banking Union, their degree of completion, the bodies responsible for the performance of their main functions and the effects sought from their functioning are presented. The main challenges facing the Banking Union, the priority areas for development and the expected benefits of completing its main elements with a view to achieving a stronger Economic and Monetary Union in Europe are outlined.

JEL: F33, E58

Ключови думи

Banking, банков, Европейски, механизъм, надзорен, наръчник, схема, съюз, European, mechanism, supervisory, rulebook, scheme, union
Свалете RP.2023.3.09.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957