Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Извеждане на справедлива стойност при свързани лица
Научни трудове на УНСС - Том 3/2023
година 2023
Брой 3

Извеждане на справедлива стойност при свързани лица

Create Fair Value in Related Parties

Резюме

Основна цел на всички ръководни органи е да вземат правилни управленски решения, които да бъдат законосъобразни и показват ефективно и добро управление на предприятията. При сделки между свързани лица е нужно да се изведе тяхната справедлива стойност.

Цел на изследването в настоящата студия е да се установи влиянието на различните методи за извеждане на справедлива стойност.

Изследователската теза е, че подобряването на разбирането за приложение на различните методи за оценка биха довели до по-коректно и по надеждно определяне на справедливата стойност при наличие на свързани лица, което от своя страна би довело до по-обосновани и по-адекватни управленски решения.

Abstract

The main goal of all governing bodies is to make correct management decisions, which are legal and show efficient and good management of enterprises. In the case of transactions between related parties, it is necessary to derive their fair value.

The purpose of the research in the present study is to determine the influence of different methods for deriving fair value.

The research thesis is that improving the understanding of the application of the various valuation methods would lead to a more correct and reliable determination of the fair value in the presence of related parties, which in turn would lead to more justified and more adequate management decisions.

JEL: G10, G12, K25

Ключови думи

profit, risk, печалба, оценка, риск, evaluation, справедлива стойност, свързани лица, пазарна цена, related parties, fair value, market price
Свалете RP.2023.3.07.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957