Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Предпазарно възлагане: в търсене на иновативни решения от страна на публичния сектор
Научни трудове на УНСС - Том 3/2023
година 2023
Брой 3

Предпазарно възлагане: в търсене на иновативни решения от страна на публичния сектор

Резюме

Разходите на публичния сектор под формата на обществените поръчки формират 14% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Осъзнаването на потенциала на тази внушителна покупателна способност определя посоката на изграждане на нови концепции във възлагателния процес. Налага се стратегическото разбиране за възлагането на обществени поръчки, което отмества фокуса от това „как“ купуваме, върху „какво“ купуваме. Иновативното възлагане е един от аспектите на стратегическата концепция за това особено отношение между публичния и частния сектор. Предпазарното възлагане (pre-commercial procurement) като подход за закупуване на разработването на иновативни решения в отговор на идентифицирани нужди на публичния сектор добавя стойност не само по отношение на купувачите, но и за постигане на икономически растеж чрез създаване на конкуренция на пазара, ускорена комерсиализация на иновативни решения, подобряване на сътрудничеството между пазарните субекти, включително трансгранично и др.

Abstract

Public sector expenditures in the form of public procurement form 14% of the gross domestic product of the European Union. Realizing the potential of this impressive purchasing power determines the direction of building new concepts in the procurement process. A strategic understanding of procurement hat shifts the focus from “how” we buy to “what” we buy is outlining. Innovative procurement is one aspect of the strategic concept for this peculiar relationship between the public and private sectors. Pre-commercial procurement as an approach to purchase innovative solutions in response to identified needs of the public sector adds value not only in terms of buyers, but also to achieve economic growth by creating competition in the market, accelerated commercialization of innovative solutions, improvement of cooperation between market entities, incl. cross-border etc.

JEL: D91, H57, M13

Ключови думи

innovations, иновации, public procurement, обществени поръчки, предпазарно възлагане, иновативно възлагане, pre-commercial procurement, innovative procurement
Свалете RP.2023.3.06.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957