Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Отражение на Covid-19 върху дейността на сектор транспорт
Научни трудове на УНСС - Том 3/2023
година 2023
Брой 3

Отражение на Covid-19 върху дейността на сектор транспорт

Impact of the Covid-19 on Transport Sector Activity

Резюме

Пандемията от COVID-19, ударно навлезе на територията на Европа в началото на 2020 г. и постави цялото население пред огромно изпитание, като в голяма степен засегна и сектор Транспорт. Върху резултатите на транспортните предприятия оказват влияние различни фактори, най-често те се разделят на външни и вътрешни. В статията се разглеждат и е направен анализ на външни фактори (макроикономически условия, безработица, законодателните и регулаторни промени и данъчната политика), както и до каква степен има изменение преди и след пандемията от COVID-19. Целта на статията е да се изведат показателите на определени външни фактори до каква степен са засегнати от пандемията на базата на публично налична информация и какво влияние биха оказали според техните величини върху сектор Транспорт. Същевременно изводите от разгледаните, систематизираните и анализираните външни фактори, обикновено са част от всеки един по-задълбочен бизнес анализ – било то бизнес план, финансово-икономически анализ, концепция за развитие и т.н.

Abstract

The pandemic of COVID-19 hit Europe at the beginning of 2020 and put the entire population to a huge test, greatly affecting the transport sector. The performance of transport companies is influenced by various factors, most often divided into external and internal. This paper discusses and analyses external factors (macroeconomic conditions, unemployment, legislative and regulatory changes and tax policy) and the extent to which there has been change before and after the COVID-19 pandemic. The aim of the paper is to derive the performance of certain externalities to what extent they are affected by the pandemic based on publicly available information and what impact their magnitudes would have on the transport sector. At the same time, the conclusions from the external factors considered, systematized and analyzed are usually part of any more in-depth business analysis – be it a business plan, financial and economic analysis, development concept, etc.

JEL: Е66, R40, O11

Ключови думи

Транспорт, COVID-19, transport, външни фактори, макроикономически анализ, external factors, macroeconomic analysis
Свалете RP.2023.3.05.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957