Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Принципи на управленското счетоводство: критичен анализ
Научни трудове на УНСС - Том 3/2023
година 2023
Брой 3

Принципи на управленското счетоводство: критичен анализ

Principles of Management Accounting: A Critique

Резюме

В настоящата студия критично се анализират пет от основните набори от принципи в областта на управленското счетоводство, формулирани в световната счетоводна литература през последните осемдесет години. Целта на разработката е да очертае принципите на управленското счетоводство като проблемна изследователска област, която се нуждае от преразглеждане с оглед интегриране на съвременните постижения на науката. Идентифицирани са основните недостатъци на съществуващите принципи на управленското счетоводство. Тези недостатъци се дължат на теоретичния фундамент, въз основа на които са разработени моделите, или на използвания индуктивен подход. Те водят до безкритичното приемане на стария императив, че по дефиниция съществува пряка връзка между управленско-счетоводната информация и стойността на организацията. Недостатъчно осъзната остава опосредстваща роля на човешкия фактор, която превръща създаването на стойност в организацията в поведенчески проблем, изискващ поведенчески решения. Едно такова поведенческо решение е по-нататъшното разработване на съществуващите принципи на управленското счетоводство в полето на поведенческите науки. В това предположение се заключава и приносът на настоящата студия към счетоводната литература.

Abstract

This paper gives a critical evaluation of the five main sets of management accounting principles formulated in the accounting literature over the last eighty years. The aim is to problematize management accounting principles as a crucial research area that requires reconsideration and integration of contemporary achievements in science. The main weaknesses of the existing management accounting principles have been identified. These weaknesses are due to the theoretical foundations used or the inductive approach applied. They lead to the uncritical acceptance of the old imperative that, by definition, there is a direct relationship between management accounting information and the organizational value created. The moderating role of the human aspects remains somehow widely underestimated. These aspects make the creation of organizational value a behavioral problem that requires behavioral solutions. A possible behavioral solution is to further develop management accounting principles in the field of behavioral sciences and to work on the development of behavioral principles of management accounting. This general idea concludes the contribution of the paper to the existing accounting literature.

JEL: M41, D91

Ключови думи

management accounting, счетоводни принципи, управленско счетоводство, behavioral accounting research (BAR), поведенчески изследвания, когнитивни заблуди, несигурност, accounting principles, cognitive biases, uncertainty
Свалете RP.2023.3.04.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957