Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Политическата опозиция: някои теоретико-методологични проблеми
Научни трудове на УНСС - Том 3/2023
година 2023
Брой 3

Политическата опозиция: някои теоретико-методологични проблеми

The Political Opposition: Some Theoretical-Methodological Problems

Резюме

В статията се подлагат на интерпретация основните теоретични анализи на политическата опозиция на равнището на нейните дефиниране, място и роля в политическия процес. Основна цел на изследването е да систематизира основните класификации и модели на политическа опозиция в научната литература и да предложи авторска дефиниция на опозицията. На анализ и интерпретация са подложени идеите на водещи изследователи на политическата опозиция като Робърт Дал, Гита Йонеско и Изабел де Мадариага, Ленард Шапиро и Рудолф Тьокеш. Специално внимание е отделено на различните модели и типове опозиция, както и на възможните критерии за класификация на политическата опозиция. На основата на осъществения анализ, авторът прави основни изводи и обобщения, свързани с необходимостта от бъдещи теоретични анализи и емпирични изследвания на политическата опозиция.

Abstract

The article interprets the main theoretical analyzes of the political opposition at the level of its definition, place and role in the political process. The main goal of the study is to systematize the main classifications and models of political opposition in the scientific literature and to propose an author's definition of opposition. The ideas of leading scholars of political opposition such as Robert are subjected to analysis and interpretation. Dahl, Gita Ionesco and Isabel de Madariaga, Leonard Shapiro and Rudolf Tökes. Special attention is paid to the different models and types of opposition, as well as to the possible criteria for the classification of the political opposition. Based on the performed analysis, the author makes basic conclusions and generalizations related to the need for future theoretical analyzes and empirical studies of the political opposition.

JEL: F50, F68, H70, H79

Ключови думи

политическа опозиция, модели на опозиция, видове опозиция, парламентарна опозиция, десидентство, political opposition, models of opposition, types of opposition, parliamentary opposition, dissidence
Свалете RP.2023.3.01.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957