Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Политиката за разширяване на Европейския съюз - настояще и бъдеще в контекста на войната в Украйна 2022
Научни трудове на УНСС - Том 1/2023
година 2023
Брой 1

Политиката за разширяване на Европейския съюз - настояще и бъдеще в контекста на войната в Украйна 2022

The Enlargement Policy of the European Union – Its Present and Future in the Context of the War in Ukraine 2022

Резюме

Целта на разработката е да разгледа настоящето и бъдещето на политиката за разширяване на Европейския съюз, в контекста на комплексните реалности, свързани с войната в Украйна и новите инициативи и концептуални идеи на ЕС относно Стратегията за разширяването от 2018 г., новата методология за присъединяване от 2020 г., концепциите за поетапно интегриране към ЕС с преходната клауза за консолидиране, за Европейска политическа общност и нов Европейски конвент. За целите на изследването са използвани различни методи на анализ. Сред тях са: иновативен подход за „мислене чрез портфолио“, разкриващ степента на новаторски дух на ЕС за създаване на нови траектории на взаимодействие със страните от Западните Балкани и Източното партньорство, и поставящ акцент върху важността от намаляване на риска така, че горепосочените инициативи да бъдат припознати като възможност, а не препятствие за европейската перспектива; експериментално използване на изкуствен интелект от научно-изследователската лаборатория „OpenAI“ при разработката на потенциални сценарии за бъдещето на политиката за разширяване в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен план.

Студията има своята добавена стойност с оглед на предстоящите европейски избори през 2024 г., нарастващите геополитически стремежи на Русия и Китай в източна и югоизточна Европа, необходимостта от подготовка както на ЕС, така и на страните кандидати за бъдещи разширявания и за предизвикателствата на утрешния ден.

Abstract

The aim of the current research paper is to examine the present and future of the enlargement policy of the European Union in the context of the complex realities of the war in Ukraine and the new EU initiatives and conceptual ideas related to the Enlargement Strategy from 2018, the new negotiation methodology from 2020, the concepts of gradual accession to the Union with a transitional consolidation clause, the European Political Community and a new European Convention.

For the purpose of the study, different methods of analysis have been used. Some of them include: an innovative 'portfolio thinking' approach, revealing the extent of the EU's innovative spirit in creating new trajectories of engagement with the Western Balkans and Eastern Partnership countries, and emphasising the importance of de-risking so that the above presented initiatives are recognised as an opportunity rather than an obstacle to the European perspective; experimental use of artificial intelligence by the OpenAI research laboratory in developing potential scenarios for the future of enlargement policy in the short, medium and long term.

The study has its added value in view of the upcoming European elections in 2024, the growing geopolitical aspirations of Russia and China in Eastern and South-Eastern Europe, the need to prepare both the EU and candidate countries for future enlargements and for the challenges of tomorrow.

JEL: O52, D78, F50

Ключови думи

ЕС, Украйна, Ukraine, EU, Western Balkans, enlargement, Западни Балкани, стратегии, strategies, война, war, сценарии, scenarios, изкуствен интелект, разширяване, AI
Свалете RP.2023.1.14.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957