Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Потребителски тенденции на пазара на пиво в България породени от Covid-19
Научни трудове на УНСС - Том 1/2023
година 2023
Брой 1

Потребителски тенденции на пазара на пиво в България породени от Covid-19

Резюме

Пандемията от COVID-19 промени начина на живот на хората в България. Очакванията на потребителите претърпяха метаморфоза, адаптирайки се към новата реалност. Целта на публикацията е да изследва динамиката в потребителското поведение на пазара на пиво в България, породени от COVID-19, извеждайки значението на пазарните проучвания при вземането на управленски решения. Използван е дескриптивен метод, основавайки се на публични източници и проучвания на маркетингови агенции. Въз основа на проведеното изследване е направено заключение, че пандемията от COVID-19 промени дългогодишни потребителски тенденции на пазара на пиво в България. Публикацията защитава тезата, че единствено чрез пазарни проучвания, фирмите могат да развиват устойчив бизнес.

Abstract

The COVID-19 pandemic has changed the way of life of people in Bulgaria. Consumer expectations show a rapid metamorphosis, adapting to the new reality. The beer market, as part of the country's economy, is a function of the ongoing macro and micro processes in Bulgaria. The worsening demographic crisis, the lack of foreign tourist’s flow and physical restrictions imposed by the government have significantly changed consumer behavior. COVID-19 clearly shows that the role and importance of market research is increasing exponentially. Only through market research the business can create sustainable strategies that lead to growth.

JEL: M31, L81

Ключови думи

потребителско поведение, consumer behavior, пазар на пиво, market research, beer market, пазарно проучване
Свалете RP.2023.1.13.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957