Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Промени в ценовата политика на търговската фирма като следствие от глобалната икономическа криза след Covid-19 и войната в Украйна
Научни трудове на УНСС - Том 1/2023
година 2023
Брой 1

Промени в ценовата политика на търговската фирма като следствие от глобалната икономическа криза след Covid-19 и войната в Украйна

Резюме

В условията на промени в икономическата обстановка, търговските фирми са поставени пред изпитание да преразгледат ценовата си политика и да останат конкурентни на пазара. Повишаването на цените на ресурсите води до повишаване нивата на инфлацията. Предлагащите стоки трябва да заемат позиция за устойчива промяна на ценовата си политика, така че да генерират печалба. Освен изменения в мениджмънта на печалбата, ще е необходимо включването на маркетингови способи за популяризиране на продуктите и качествата им. Растежът на пазарния дял на компаниите няма да бъде единствена цел, но те ще трябва да разработят стратегии за повишаване на печалбите им.

Abstract

In the conditions of changes in the economic situation, which led to inflation, trade companies are put to the test of transforming their pricing strategy and at the same time remaining competitive on the goods market. Rising resource prices lead to significant increases in inflation rates internationally. Those who offer goods to their consumers must take a position for a longer-term and sustainable change in their pricing strategy, so that they generate a profit with which they manage to cover the costs of producing or selling their products. In addition to changes in profit management, it will be necessary to include marketing methods to promote products and inform customers about their qualities. Increasing the market share of the companies will not be the only goal if they desire the long-term of their business, but they will have to create strategies to increase their revenue without it being dependent on the volume of sales.

JEL: D40, F18

Ключови думи

costs, profit, печалба, конкурентоспособност, продажби, sales, инфлация, ценова политика, inflation, price strategy
Свалете RP.2023.1.12.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957