Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Управление на риска на търговската фирма при условията на кризата от Ковид-19
Научни трудове на УНСС - Том 1/2023
година 2023
Брой 1

Управление на риска на търговската фирма при условията на кризата от Ковид-19

Risk Management of the Retail Company Under the Conditions of Covid-19

Резюме

Пандемията Ковид-19 оказа отрицателно въздействие в много сектори по целия свят. Икономиките на страните от всички континенти са понесли последствията от промените, настъпили след началото на пандемията, а секторът търговия, като един от най-важните на национално и международно ниво, се е променил много. В тази статия авторът оценява промените в сектор търговия, в частност на търговските фирми, в България след началото на пандемията и предлага решения за управлението на различните видове риск за осигуряване на нормалното функциониране на стопанските субекти при възникването на непредвидими рискове като Ковид-19.

Abstract

The Covid-19 pandemic has had a negative impact on many sectors around the world. The economies of countries on all continents have suffered the consequences of the changes that have occurred since the beginning of the pandemic, and the trade sector, as one of the most important at the national and international level, has changed a lot. In Bulgaria, the various units of the wholesale and retail chain have taken measures to ensure the supply of products in all units of the chain. In this article, the author evaluates the changes in the trade sector, in particular the retail companies, in Bulgaria after the beginning of the pandemic and proposes solutions for the management of different types of risk to ensure the normal functioning of economic entities in the event of unpredictable risks such as Covid-19.

JEL: F10, G00

Ключови думи

risk, риск, Risk Management, COVID-19, управление на риск, търговска фирма, retail company
Свалете RP.2023.1.11.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957