Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Международно развитие на търговията в след Ковид епохата
Научни трудове на УНСС - Том 1/2023
година 2023
Брой 1

Международно развитие на търговията в след Ковид епохата

Резюме

Статията се съсредоточава върху настоящата обстановка, повлияна от една световна здравна криза, изцяло реконструирала национални социални системи и икономически политики, и последвалата я военна инвазия на Русия срещу Украйна. Тези два фактора генерират след себе си пагубни последици и редица държавни модели се оказват неподготвени за тях. Въпреки това международната търговия успява да се възстанови изключително бързо от ефекта на кризите и да генерира ръст още през 2021 г. на редица нейни индикатори.

Оформена е гледна точка, обобщаваща значението на всеки един участник в икономическата глобална система, особено на най-големите икономики, но и ролята на осъществяване на международно сътрудничество в областта за постигане на реални резултати и оказване най-вече на помощ за нуждаещите се страни.

Abstract

The report focuses on the current situation, influenced by a global health crisis that has completely reconstructed national social systems and economic policies, and Russia's subsequent military invasion of Ukraine. These two factors are generating in their wake disastrous consequences and many state models are proving unprepared for them. However, international trade has managed to recover extremely quickly from the effects of the crises and to generate growth as early as 2021 on several its indicators.

A viewpoint is formed summarizing the importance of each actor in the global economic system, especially the largest economies, but also the role of implementing international cooperation in the field to achieve real results and provide assistance, especially to countries in need.

JEL: E31, F10

Ключови думи

international trade, sustainable development, устойчиво развитие, COVID-19, международната търговия, устойчиви вериги, глобални проблеми, sustainable supply chains, global issues
Свалете RP.2023.1.10.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957