Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Изкуственият интелект в търговията с бързооборотни потребителски стоки
Научни трудове на УНСС - Том 1/2023
година 2023
Брой 1

Изкуственият интелект в търговията с бързооборотни потребителски стоки

Artificial Intelligence in FMCG Retail Sector

Резюме

Статията представя теоретично изследване относно дифузията на изкуствения интелект (ИИ) в търговията с бързооборотни потребителски стоки (БОПС). В резултат са открити четирите основни области на ИИ иновации: клиентско преживяване, логистика, производство и бизнес модел. Разкрива се още връзката на ИИ с вече доказалата своята ефективност технология за управление на взаимоотношенията с клиенти – УВК. Посочват се настоящите ползи и бъдещите възможности за оптимизиране на бизнес процесите посредством дигиталната трансформация. Акцент се поставя на машинното обучение. Посочват се примери за: използване на изкуствен интелект сред водещи компании в БОПС сектора; трансформация на обслужването в немски супермаркет по време на Covid-19 и др.

Abstract

The paper presents theoretical research on the diffusion of artificial intelligence (AI) in FMCG. As a result, the four main areas of AI innovation were discovered: customer experience, logistics, manufacturing, and business model. The relationship of AI with the proven technology for customer relationship management – CRM – is also revealed. Current benefits and opportunities for future optimizing business processes through digital transformation are indicated. Emphasis is placed on machine learning. Examples of using artificial intelligence among leading companies in the FMCG sector are given, as well as an example of service transformation in a supermarket in Germany during Covid-19, etc.

JEL: M31

Ключови думи

digital transformation, artificial intelligence, дигитална трансформация, изкуствен интелект, търговия на дребно с БОПС, FMCG retail sector
Свалете RP.2023.1.09.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957