Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Стратегически аспекти на корпоративната социална отговорност на търговския бизнес
Научни трудове на УНСС - Том 1/2023
година 2023
Брой 1

Стратегически аспекти на корпоративната социална отговорност на търговския бизнес

Резюме

Корпоративната социална отговорност се възприема като част от стратегическата насоченост на търговските компании за постигане на устойчиво развитие и повишаване на конкурентоспособността. В статията са разгледани различни формулировки с цел изясняване природата на корпоративната социална отговорност и ролята на търговските компании за внедряването й във веригата на доставки. Направен е фрагментарен анализ на част от дейностите, предприети от търговските вериги, работещи на българския пазар през призмата на стратегическа матрица за обследване на корпоративната социална отговорност. В резултат на това е изведена класификация на използваните стратегии за корпоративна социална отговорност от изследваните търговски компании.

Abstract

Corporate social responsibility is perceived as part of the strategic direction of commercial companies to achieve sustainable development and increase competitiveness. The report examines various formulations in order to clarify the nature of corporate social responsibility and the role of commercial companies in implementing it in the supply chain. A fragmentary analysis of some of the activities undertaken by the retail chains operating on the Bulgarian market was made through the prism of a strategic matrix for research corporate social responsibility. As a result, a classification of the corporate social responsibility strategies used by the researched commercial companies was derived.

JEL: L81, M14

Ключови думи

strategy, corporate social responsibility, стратегия, корпоративна социална отговорност, търговски вериги, търговски бизнес, retail business, retail chains
Свалете RP.2023.1.08.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957