Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Специфика на динамичните промени в офлайн маркетинга в търговията на дребно
Научни трудове на УНСС - Том 1/2023
година 2023
Брой 1

Специфика на динамичните промени в офлайн маркетинга в търговията на дребно

Резюме

В резултат на много промени в икономиката и обществото, маркетингът, който се реализира в търговията на дребно се променя. Неразривната връзка между него и ритейла е от особено важно значение за цялостното съществуване и развитие на всяка една компания, независимо от нейния размер.

Макар и пренебрегван офлайн маркетинга е важен, дори процентното съотношение спрямо онлайн маркетинга да спада, този вид маркетинг има своето място и значение във физическите магазини. Конкурентно предимство за мениджърите е да следят специфичните динамични промени в офлайн маркетинга в търговията на дребно, на чиято тематика е посветен настоящия текст

Abstract

As a result of many changes in the economy and society, the marketing that is implemented in the retail trade is changing. The inseparable relationship between it and retail is of particular importance for the overall existence and development of any company, regardless of its size.

Although neglected offline marketing is important, even if the percentage ratio compared to online marketing is falling, this type of marketing has its place and importance in physical stores. It is a competitive advantage for managers to keep track of the specific dynamic changes in offline retail marketing, which is the subject of this report.

JEL: M31

Ключови думи

Retail, търговия на дребно, consumers, потребители, офлайн маркетинг, онлайн маркетинг, offline marketing, online marketing
Свалете RP.2023.1.07.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957