Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Дигитализацията на ритейл бизнеса с хранителни стоки и промяната в онлайн пазаруването
Научни трудове на УНСС - Том 1/2023
година 2023
Брой 1

Дигитализацията на ритейл бизнеса с хранителни стоки и промяната в онлайн пазаруването

The Digitalization of Grocery Retail Business and the Change in Online Shopping

Резюме

Основната цел на изследването е да се интерпретират концептуални идеи за дигитализацията на ритейл бизнеса с хранителни стоки, като се отчита промяната в потребителското поведение относно онлайн пазаруването и на тази база да се очертаят проявяващите се зависимости. Поставените изследователски задачи съответстват на целта. Измерването на проявяващите се зависимости се постига чрез метода на линейната регресия и корелация. Респонденти в изследването са физически лица от 27-те държави членки на Европейския съюз. Данните за техните бюджети са за периода 2016 – 2021 г. Получените резултати позволяват оценяване влиянието на дигитализацията върху промяната в потребителското поведение в процеса на онлайн пазаруване на хранителни стоки.

Abstract

The main goal of the research is to interpret conceptual ideas about the digitalization of the grocery retail business, considering the change in consumer behavior regarding online shopping and, on this basis, to outline the emerging dependencies. The set research tasks correspond to the goal. The measurement of the manifest dependencies is achieved by the method of linear regression and correlation. Respondents in the study are individuals from the 27-member states of the European Union. The data for their budgets is for the period 2016 – 2021. The obtained results allow assessing the impact of digitalization on the change in consumer behavior in the online grocery shopping process.

JEL: F14, L81, O33

Ключови думи

digital transformation, дигитална трансформация, дигитализация, digitization, ритейл бизнес с хранителни стоки, ритейлъри, онлайн пазаруване, food retail business, retailers, online shopping
Свалете RP.2023.1.06.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957