Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Концептуална рамка на събитийния мениджмънт в туризма
Научни трудове на УНСС - Том 1/2023
година 2023
Брой 1

Концептуална рамка на събитийния мениджмънт в туризма

Резюме

Събитията в туризма, често се разглеждат като създатели на имидж, свързан с профила за дестинациите, позиционирането на пазара и осигуряването на конкурентно маркетингово предимство. В допълнение към разходите си за събитието, външните посетители харчат пари за пътуване, настаняване, стоки и услуги в приемащия град или регион, което е основно предимство при организирането на събития и търсен ефект от туристическите предприемачи. Всички тези положителни ефекти изискват избор на правилен подход в мениджмънта на туристическите събития. Публикацията има за цел да развие концептуалната рамка на събитийния мениджмънт в туризма. В тази връзка са разяснени особеностите в управлението и дейността на ивент мениджъра и са предложени насоки за стратегическо развитие.

Abstract

Events in tourism are often seen as image builders related to destination profile, market positioning and providing a competitive marketing advantage. In addition to their spending on the event, external visitors are likely to spend money on travel, accommodation, goods and services in the host city or region, which is a major benefit of event organizing and a sought-after effect of tourism entrepreneurs. All these positive effects require choosing the right approach in the management of tourist events. The publication aims to develop the conceptual framework of event management in tourism. In this regard, the peculiarities of the event management and manager's activity are explained and guidelines for strategic development are proposed.

JEL: G14, L83, R11, Z31

Ключови думи

Туризъм, tourism, събитиен мениджмънт, ивент мениджър, стратегическо развитие, event management, event manager, strategic development
Свалете RP.2023.1.05.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957