Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Съвременни форми на потребителско кредитиране в търговията на дребно
Научни трудове на УНСС - Том 1/2023
година 2023
Брой 1

Съвременни форми на потребителско кредитиране в търговията на дребно

Modern Forms of Consumer Lending in Retail Trade

Резюме

Потребителското кредитиране е основният канал на взаимодействие между финансовата система и търговията на дребно. Бурното развитие през последните години на  финтех индустрията, от една страна, и на електронната търговия, от друга, раждат нови форми на потребителско кредитиране, които отговарят по-добре на потребностите на съвременните омниканални потребители и носят допълнителни ползи на търговците. Фокусът на вниманието в статията е насочен към потребителското кредитиране в точката на продажбата (от англ. – POS lending), което има целеви характер и предполага непосредствено взаимодействие между кредитора и търговеца. Наред с анализа на данните за развитието на българския пазар на традиционните форми на стоково кредитиране (потребителски кредити за покупка на стоки на изплащане), в статията се изследват сравнителните предимства и недостатъци на бизнес модела, който е в основата на новия и бързо навлизащ персонален кредитен продукт известен под наименованието „Купи сега, плати по-късно“ (от англ. – Buy Now Pay Later).

Abstract

Consumer lending is the main channel of interaction between the financial system and retail trade. The rapid development in recent years of the fintech industry on the one hand and of e-commerce on the other given birth to new forms of consumer lending that better meet the needs of modern digital consumers and bring additional benefits to merchants. The focus in the article is on consumer lending at the point-of-sale (POS), which is targeted and implies direct interaction between the lender and the merchant. Along with the analysis of the data on the development of the Bulgarian market of traditional forms of commodity lending (consumer loans for the purchase of goods on repayment), the article examines the comparative advantages and disadvantages of the business model, which is the basis of the relatively new and rapidly entering personal credit product known as „Buy Now Pay Later“.

JEL: А10, G51

Ключови думи

потребителски кредит, кредитиране в точката на продажбата, купи сега, плати по-късно, consumer credit, POS lending, buy now pay later (BNPL)
Свалете RP.2023.1.03.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957