Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Взаимоотношенията във веригата за доставка в омниканалния ритейлинг
Научни трудове на УНСС - Том 1/2023
година 2023
Брой 1

Взаимоотношенията във веригата за доставка в омниканалния ритейлинг

Supply Chain Relationships in Omnichannel Retailing

Резюме

Омниканалната верига за доставка променя взаимоотношенията между пазарните агенти по вертикала и хоризонтала. Авторът застъпва тезата, че сътрудничеството между участниците във веригата за доставка и междуфункционалната интеграция вътре във фирмата са ключови фактори за успех на търговския бизнес в условията на дигитализация. Цел на изследването е да се направи анализ на влиянието на трансформациите в ритейлинга върху взаимоотношенията във веригата за доставка в омниканална среда. Предмет на проучване е трансформацията на бизнес моделите в търговията на дребно чрез интеграция и конвергенция на маркетингови и логистични операции, симбиоза между онлайн и офлайн продажби и създаване на омниканални модели.

Abstract

The omnichannel supply chain changes the relationship between vertical and horizontal market agents. The author advocates the thesis that the cooperation between the participants in the supply chain and the cross-functional integration inside the company are key factors for the success of the commercial business in the conditions of digitalization. The aim of the study is to analyze the impact of retail transformations on supply chain relationships in an omnichannel environment. The object of research is the transformation of business models in retail trade through integration and convergence of marketing and logistics operations, symbiosis between online and offline sales and creation of omnichannel models.

JEL: М21

Ключови думи

supply chain, omnichannel, ритейлинг, retailing, бизнес модел, business model, омниканал, маркетплейс, верига за доставка, marketplace
Свалете RP.2023.1.02.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957