Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Търговията на дребно навлиза в метавселената
Научни трудове на УНСС - Том 1/2023
година 2023
Брой 1

Търговията на дребно навлиза в метавселената

Retail is Entering the Metaverse

Резюме

В статията се въвеждат най-новите термини, с които си служат съвременните ритейлъри: виртуална реалност, обогатена реалност, метавселена, гласов интерфейс, блок-чейн и много други, с помощта на които търговията на дребно навлиза в метавселената. Вече няма ясни граници между виртуалната и обогатената реалност. Резултатите от изследването показват, че потребителите могат да си поръчват от вкъщи или от работните офиси, а също и да пазаруват, като се разхождат из магазините, използвайки различните приложения на своите смарт телефони. Ритейлърите имат свои собствени уебсайтове, които активно използват при виртуалните продажби. Показани са съществуващите проблеми и технологичните тенденции на развитие на търговията на дребно, чрез които се търси тяхното разрешаване.

Abstract

In the article are the newest categories the retailers used such as: Meta verse, Virtual Reality, Augmented Reality, Voice Interface, Block-chain etc. which help the Retail entering in Meta Verse There are no more borders among VR and AR. The results from the research show that consumers can order from their home or offices but they also can do shopping walking through the stores using the applications on their smart telephones. The retailers have own websites active used in virtual selling. Further are viewed the existing problems and the technological trends of retail developing which are seeking their solvation.

JEL: F14, D91

Ключови думи

блокчейн, метавселена, виртуална реалност, обогатена реалност, meta verse, virtual reality, augmented reality, block chain
Свалете RP.2023.1.01.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957