Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Възможности и предизвикателства за развитието на съвкупността на системите за управленски контрол
Научни трудове на УНСС - Том 5/2022
година 2022
Брой 5

Възможности и предизвикателства за развитието на съвкупността на системите за управленски контрол

Opportunities and Challenges Facing the Development of the Management Control Systems Package

Резюме

Настоящата статия има за цел да представи възможностите и предизвикателствата пред развитието на съвкупността на системите за управленски контрол. Направен е аналитичен преглед на научната литература относно същността и особеностите на системите за управленски контрол и съвкупността на тези системи, тяхното място и роля в организацията. Прегледът се базира на публикации, индексирани в световните бази данни ACM Digital Library, Elsevier, Scopus и Google Scholar. Инструментариумът на изследването обхваща методите на индукция и дедукция, в т.ч. анализ, синтез и обобщения. Резултатите от прегледа на концепциите за системите за управленски контрол дават основание да се направи заключението, че съвкупността от тези системи се нуждае от осъвременяване чрез интегриране на допълнителни елементи в състава ?. Като основни посоки на осъвременяване и разширение се очертават: проследяването на различни психологически аспекти на служителите, изграждането на постоянни комуникационни канали и разработването на методика за управление на съвкупността от системите за управленски контрол.

Abstract

This article presents the opportunities and challenges facing the development of the management control systems package. There is an analytical review of the scientific literature. This review includes the nature and characteristics of management control systems and these systems package, their place and their role in the organization. The analytical review comprises index publications in global databases such as ACM Digital Library, Elsevier, Scopus and Google Scholar. The toolkit covers induction and deduction methods, including analysis, synthesis and summaries. The results of the review of the management control systems concepts give grounds for concluding that these systems need modernizing by integrating additional elements into their composition. The following are the main directions of modernization and expansion: the monitoring of various psychological aspects of the employee, the construction of permanent communication channels and the development of a methodology for managing management control systems package.

JEL: M10, М19

Ключови думи

control, контрол, системи за управленски контрол, управленски контрол, съвкупност на системите за управленски контрол, management control systems, management control, management control systems package
Свалете RP.2022.5.10.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957