Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Детско и младежко участие: нагласи на децата и младите хора към демокрацията
Научни трудове на УНСС - Том 5/2022
година 2022
Брой 5

Детско и младежко участие: нагласи на децата и младите хора към демокрацията

Children and Youth Participation: Attitudes of Children and Young People Towards Democracy

Резюме

Нагласите на децата и младите хора към демокрацията определят както тяхното участие в обществения и политическия живот, така и развитието на общественото разбиране за демокрацията като цяло. Макар децата и младите хора между 15 и 24 години да са едва близо 10% от населението на страната, тяхното участие е от ключово значение за националния прогрес и политическите процеси. През последните години се наблюдава нисък интерес и нива на участие в демократичните процеси именно на хората в ниските възрастови групи, което настоящото проучване проследява, използвайки данни от десетата вълна на Европейското социално изследване за България.

Abstract

The attitudes of children and young people towards democracy define their participation in the social and political life, as well as their participation in the development of the public understanding of the democracy overall. Despite the fact that the children and young people between 15 and 24 are barely 10% from the Bulgarian population, their participation has a key influence on the national progress and the political processes. In the past years a low level of interest and participation in the democratic processes of the lower age groups is observed. This is the focus of the research, which uses data from the 10th edition of the European Social Survey for Bulgaria.

JEL: D71, D72, D91, H41

Ключови думи

democracy, демокрация, гражданско участие, civic participation, детско и младежко участие, социални неравенства, икономически неравенства, child and youth participation, social inequalities, economic inequalities
Свалете RP.2022.5.09.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957