Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Неолибералната представа за българското здравеопазване: разновидност или познавателен дисонанс
Научни трудове на УНСС - Том 5/2022
година 2022
Брой 5

Неолибералната представа за българското здравеопазване: разновидност или познавателен дисонанс

The Neoliberal Concept of Bulgarian Healthcare: Diversity or Cognitive Dissonance

Резюме

Статията разглежда въпроса за неолибералния характер на българското здравеопазване, което веднъж и много бързо въведено, формира разновидности, съчетаващи неолиберални и обратни на неолиберализма тези. Това се проследява в анализ на представите на българските граждани, генерирани при ISSP изследвания в България през 2021 и 2022 г.  Тъй като двете изследвания ползват идентични въпроси, могат да се правят сравнения, свързани с представите и нагласите към здравеопазването, ваксинирането, здравните неравенство и др. Резултатите потвърждават тезата, че нагласите към здравеопазването обвързват неолиберални с други противоречиви нагласи, което е пример за разновидност от типа „roll back“ неолиберализъм (Peck, 2002).

Abstract

The paper examines the issue of the neoliberal nature of Bulgarian health care system, which introduced at once and in non-gradual way, formed varieties of combined neoliberal and anti-neoliberal theses. This is tracked in an analysis of data from ISSP surveys in Bulgaria (2021, 2022) regarding health care inequalities. Since the two surveys use certain identical questions, comparisons were made related to the performance and attitudes towards health care, vaccination, the role of the state authorities, etc. The results defend the thesis that neoliberal attitudes to health care are bend to nonliberal expectations in a way that exemplifies a type of “roll back” neoliberalism (Peck 2002).

JEL: L12, L13, L14, H57, H75

Ключови думи

здравеопазване, health care, неолиберализъм, neoliberalism, нагласи към здравна грижа, здравни неравенства, доходни неравенства, health care attitudes, health inequalities, income inequalities
Свалете RP.2022.5.07.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957