Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Различия в практиките при изпълнението на поръчки в складовете в българските предприятия
Научни трудове на УНСС - Том 5/2022
година 2022
Брой 5

Различия в практиките при изпълнението на поръчки в складовете в българските предприятия

Warehouse Order Picking Differences in Bulgarian Enterprises

Резюме

Складирането е важна логистична дейност при управлението на материалните потоци във веригата на доставките. За реализацията на това движение в складовете се налага изпълнение на редица свързани дейности, като особено значими са тези по изпълнение на поръчки. Целта на разработката е да анализира практиките в страната и да направи обобщения и изводи за управлението на процесите по събиране и комплектуване на поръчки. В разработката са представени резултати от проведено анкетно проучване сред български търговски и преработвателни предприятия и са посочени някои от управленските практики в тази област. Въз основа на данните са изведени и редица изводи за практиките в страната по отношение на събирането и комплектуването на поръчки, особено в частта приложение на информационни системи и технологии. Също така е обърнато внимание на разликите между търговските и преработвателните предприятия, както и на тези, дължащи се на размера предприятието. Основните изводи са свързани с правилното осъзнаване на значението на тези процеси и същевременно с неусвояването на пълния потенциал на възможностите.

Abstract

Warehousing is an important logistics activity related to the management of material flows in the supply chain. To ensure this movement in the warehouses, it is necessary to perform a number of integrated warehouse processes. The order picking process is particularly the most significant, reflecting the whole logistics system. The purpose of the study is to analyze warehousing practices in this field and to define main conclusions. The work presents the results of a survey conducted among Bulgarian trade and manufacturing enterprises, and some of the order picking practices are studied. Based on the data, a number of conclusions are drawn about the practices, especially regarding the application of information systems and technologies. The main focus of the work is the differences between the trade and manufacturing enterprises, as well as their sizes. The main conclusions are related to the correct understanding of the importance of order picking processes and, at the same time, to the insufficient utilization of their potential.

JEL: M15, M19

Ключови думи

складиране, събиране на поръчки, складови процеси, warehousing, order picking, warehousing processes
Свалете RP.2022.5.06.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957