Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Кризи, индустриални революции и икономическа методология
Научни трудове на УНСС - Том 5/2022
година 2022
Брой 5

Кризи, индустриални революции и икономическа методология

Crisis, Industrial Revolutions and Economic Methodology

Резюме

Студията има за обект на изследване икономическата методология, а за предмет – промяната, която тя претърпява на различните етапи на технологично развитие. Целта е да бъдат разкрити причините за нея, а задачата – да бъде обоснована необходимостта от нова промяна в методологията предвид поредния технологичен етап, свързан с Четвъртата индустриална революция. Приложен е исторически подход, чрез който се прави опит да бъде разкрита историческата промяна в икономическата методология, а след това системен подход, който има за цел да разкрие каузалната зависимост между икономическите кризи, индустриалните революции и промените в икономическата реалност, водещи на всеки последващ етап до промени в методологията на икономическата наука и до нови икономически парадигми. Тези подходи определят структурата на изследването – разгледани са промените в икономическите методологии на прединдустриалния етап и през различните индустриалните революции, водещи до възникването на различни икономически методологии и теории. Изводът е, че в разгара на Четвъртата индустриална революция се наблюдават промени в икономическата реалност, които трудно могат да бъдат описани, разбрани, прогнозирани чрез съществуващите методологии и следващите от тях теории, което налага необходимостта от ново преосмисляне на икономическата методология. Студията е първи по-мащабен опит у нас тези процеси да бъдат анализирани и задава важни посоки на осмислянето им.

Abstract

The object of the study is the economic methodology, and the subject is the change in it at the different stages of technological development. The goal is to reveal the reasons for this change, and the task is to justify the need for a new revision in the methodology given the next technological stage related to the Fourth Industrial Revolution. A historical approach is applied, through which an attempt is made to reveal the historical change in economic methodology, and then a systemic approach, which aims to reveal the causal relationship between crises, industrial revolutions and changes in economic reality, leading at each subsequent stage to changes in the methodology of economic science and to new economic paradigms. This approach determines the structure of the study, which investigates the changes in economic methodologies at the pre-industrial stage and then during the different industrial revolutions leading to the emergence of different economic methodologies and theories. The conclusion is that, in the midst of the Fourth Industrial Revolution, we are observing changes in economic reality that can hardly be described, understood, predicted through the existing methodologies and the theories behind them, which necessitates a new rethinking of the economic methodology. The study is the first large-scale attempt in our country to analyze these processes and sets important lines of thinking in this regard.

JEL: A12, B41, O10, O32

Ключови думи

Economics, Икономикс, crisis, криза, политическа икономия, political economy, Big Data, големи данни, индустриална революция, industrial revolution, икономическа методология, алгоритми, economic methodology, algorithms
Свалете RP.2022.5.04.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957