Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Несъвършенства в законодателството, уреждащо критериите за възлагане на обществени поръчки и влиянието им върху сектор „Води“ при изпълнение на проекти, финансирани от Кохезионния фонд на ЕС
Научни трудове на УНСС - Том 5/2022
година 2022
Брой 5

Несъвършенства в законодателството, уреждащо критериите за възлагане на обществени поръчки и влиянието им върху сектор „Води“ при изпълнение на проекти, финансирани от Кохезионния фонд на ЕС

Imperfections in the Legislation Governing the Criteria for Awarding Public Contracts and Their Impact on the Water Sector in the Implementation of Projects Financed by The EU Cohesion Fund

Резюме

Предмет на изследването е анализ на някои разпоредби на действащото законодателство в областта на обществените поръчки с фокус критериите за тяхното възлагане. В резултат са идентифицирани някои слабости в националното законодателство, които са пречка пред реализиране на мерки, финансирани чрез Кохезионния фонд (КФ) на Европейския съюз (ЕС) в сектор „Води“. Изводите, установени при сравнителен анализ спрямо приложимото вторично право на Съюза, могат да послужат за предложения за законодателни изменения, тъй като установените несъвършенства оказват негативно влияние не само спрямо сектора, но и в цялост при управлението на публични ресурси в условия на ограничения на размера им.

В практически аспект, изследването има за цел (а и краен резултат) да осъществи връзка между пропуски в националната нормативна уредба, касаеща възлагане на договори за обществени поръчки и влиянието им, отнасящо се до състоянието на операторите в сектор „Води“, а в по-широк аспект – трайната невъзможност за постигане на съответствие спрямо правото на ЕС в сектора, породено от тях.

По отношение на методологията на изследване са приложени методи като анализ и синтез, индукция и дедукция, сравнителен анализ и съпоставка и в случаите, в които е възможно и приложимо – емпирична проверка. В допълнение, приложена е обработка на данни, придобити в хода на изследването (налична съдебна практика).

Abstract

The subject of the study is an analysis of some provisions of the current legislation in the field of public procurement with a focus on the criteria for their award. As a result, some weaknesses in the national legislation have been identified, which are an obstacle to the implementation of measures financed through the Cohesion Fund (CF) of the European Union (EU) in the “Water” sector. The conclusions established during a comparative analysis against the applicable secondary law of the Union can serve as proposals for legislative amendments, since the identified imperfections have a negative impact not only on the sector, but also on the whole in the management of public resources in conditions of limitations on their size.

In a practical aspect, the research aims (and the end result) to make a connection between gaps in the national regulatory framework regarding the awarding of contracts for public procurement and their influence regarding the state of operators in the “Water” sector, and in – broad aspect – the permanent impossibility of achieving compliance with EU law in the sector caused by them.

Regarding the research methodology, methods such as analysis and synthesis, induction and deduction, comparative analysis and comparison, and in cases where it is possible and applicable – empirical verification have been applied. In addition, processing of data acquired in the course of the research is applied (case law available).

JEL: H57, F53, Q53

Ключови думи

критерии за възлагане на обществени поръчки, сектор „Води“, public procurement criteria, water sector
Свалете RP.2022.5.03.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957