Главен редактор
 • проф. д-р Христина Николова
Редакционен съвет
 • проф. д-р Христина Николова, УНСC
 • проф. д.с.н. Елка Тодорова, УНСС
 • проф. д.н. Мая Ламбовска, УНСС
 • доц. д-р Тодор Недев, УНСС
 • доц. д-р Дорина Кабакчиева, УНСС
 • доц. д-р Паскал Желев, УНСС
Научен секретар
 • доц. д-р Александър Вълков, УНСС
Координатор
 • ас. д-р Веселина Любомирова, УНСС
Международен редакционен съвет
 • Damian Stantchev, PhD
  Edinburgh NAPIER University, UK

 • Ivaylo Vassilev, PhD
  University of Southampton,UK

 • Prof. Irina Kuzmina-Merlino, PhD
  Transport and Telecommunication Institute, Riga

 • Milan Zdravkovic
  University of Niš, Serbia

 • Prof. Niculae Mihaita, PhD
  Bucharest Academy of Economic Studies, Romania

 • Prof. Ricardo Jardim-Gonçalves, PhD
  UNINOVA institute, New University of Lisbon, Portugal

 • Prof. Ing. Jaroslav Belás, PhD
  Tomas Bata University in Zlín, Czech Republic

 • Prof. John Rijsman, PhD
  Tilburg University

 • Prof. Ing. Zdenek Dvorák, PhD
  University of Zilina, Slovak Republic

 • Prof. Zoran Cekerevac, PhD
  “Union – Nikola Tesla” University in Belgrade, Serbia

Счетоводната система на България и представяне на нетекущите активи – историческа ретроспекция
Научни трудове на УНСС - Том 5/2022
година 2022
Брой 5

Счетоводната система на България и представяне на нетекущите активи – историческа ретроспекция

The Accounting System of Bulgaria and Presentation of Non-Current Assets – Historical Retrospection

Резюме

В изследването се представят становища за същността на счетоводната система. Обективната връзка на счетоводната система с икономическата действителност обособява функциониращия й модел. В историческото развитие на България са се оформили три модела на счетоводна система. В изследването се представят подходите за създаване на счетоводна информация за нетекущите активи след Освобождението на България до днес в методологичен аспект. Разгледани са стопанските операции за тяхното придобиване, амортизиране, продажба, възстановяване, поддържане и експлоатация. Направен е сравнителен анализ с актуалната методология, съгласно Националните счетоводни стандарти. Резултатът е установено сходство и различия в прилаганите подходи при счетоводната интерпретация на нетекущите активи на предприятието.

Abstract

The study presents opinions on the nature of the accounting system. The objective connection of the accounting system with the economic reality differentiates its functioning model. In the historical development of Bulgaria, three models of the accounting system have been formed. The study presents the creation of accounting information on non-current assets in the period after the Liberation until today in a methodological aspect. The economic operations for their acquisition, depreciation, sale, restoration, maintenance and operation are considered. A comparative analysis was made with the current methodology for accounting of non-current assets, according to the National Accounting Standards. The result is established similarities and partial differences in the applied approaches in the accounting interpretation of non-current assets of the enterprise.

JEL: М40, М41

Ключови думи

нетекущи активи, счетоводна система, европейски модел, държавно-планов (социалистически) модел, non-current assets, accounting system, European model, state planning (socialist) model
Свалете RP.2022.5.01.pdf
ABSTRACTING AND INDEXING

ISSN (print): 0861-9344
ISSN (online): 2534-8957